Ticket terms

Regulamin i warunki zakupu biletów

1. Definicje i postanowienia ogólne

 1. Podane niżej pojęcia na potrzeby niniejszego Regulaminu posiadają następujące znaczenie (definicje):
  1. Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady dokonywania transakcji przez nabywców Biletów za pośrednictwem strony internetowej www.raceism.com, w szczególności określający prawa i obowiązki nabywców biletów i Go Hard jako stron transakcji; Regulamin dotyczy wszystkich zakupionych za pośrednictwem ww. Strony internetowej Biletów na wydarzenia organizowane przez Go Hard.
  2. Go Hard – GO HARD SP. Z O.O. Spółka Komandytowa, ul. Rafała Wojaczka 19/60, 51-169 Wrocław; NIP: 8992798990; KRS 0000639506; REGON 365509488
  3. Bilet – dokument uprawniający Klienta do udziału w Imprezie realizowanej przez Organizatora. Również w formie elektronicznej (E-Ticket).
  4. E-Ticket – Bilet w formie elektronicznej do samodzielnego wydruku przez Klienta, uprawniający Klienta do udziału w Imprezie realizowanej przez Organizatora.
  5. Impreza – realizowana przez Organizatora wydarzenie muzyczne, sportowe, kulturalne, motoryzacyjne lub inne odbywające się z udziałem publiczności, na które Bilety sprzedaje Go Hard.
  6. Organizator – osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która realizuje Imprezę.
  7. Klient – osoba/podmiot nabywający Bilet na zasadach określonych w Regulaminie.

2.Postanowienia ogólne

 1. Kupujący Bilety w jakiejkolwiek przewidzianej Regulaminem formie wyraża zgodzę na warunki transakcji określone w Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Klient (osoba nabywająca Bilet) zobowiązany jest stosować się również do postanowień Regulaminu Organizatora. Klient powinien również stosować się do Regulaminu obiektu, w którym odbywa się Impreza.
  1. Dokonując zakupu biletu na imprezę organizowaną przez spółkę GO HARD Sp. Z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Rafała Wojaczka 19/60, 51-169 Wrocław; NIP: 8992798990; Klient akceptuje Regulamin uczestnictwa w imprezie, który udostępniony jest na stronie internetowej spółki Go Hard (tutaj adres do regulaminu imprezy).
 3. Organizator każdej Imprezy zastrzega sobie prawo do zmiany programu, daty i miejsca wydarzenia.
 4. Przed udaniem się na imprezę zalecamy sprawdzić na stronie internetowej www.gohardofficial.com lub na stronie www.raceism.com, czy impreza nie została odwołana lub nie zostały w niej dokonane inne zmiany.

3.Procedura zakupu biletów

 1. Realizacja przez Klienta procedury zakupu Biletu/ów stosownie do algorytmu poszczególnych kroków prowadzących do finalizacji transakcji stanowi z chwilą jej zakończenia i potwierdzenia wybranego rodzaju płatności oraz formy dostawy/odbioru Biletów prawnie skutecznie zawartą umowę sprzedaży Biletu/ów.
 2. Dokonanie płatności przez Klienta celem realizacji zamównienia oznacza zawarcie umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827(U)).
 3. Go Hard nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Klienta dane do systemu. W przypadku wpisania błędnego lub niepełnych danych, bilet może nie dotrzeć do Klienta, z winy Klienta. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne wpisanie danych w formularzu zamówienia. W razie wątpliwości co do poprawności danych należy skontaktować się z firmą Go Hard.
 4. Informacje o cenie Biletu znajduje się na stronie internetowej raceism.com oraz uwidacznia się każdorazowo w systemie podczas procesu zakupu Biletu.
 5. W zależności od rodzaju/formy Biletu i wybranego rodzaju płatności sprzedaż sprzedaż poprzez system kończy się na 4 dni przed datą Imprezy.
 6. Go Hard wysyła Bilety po otrzymaniu przez pośrednika płatności potwierdzenia opłacenia zamówienia w ciągu 7 dni roboczych. Bilety zostaną dostarczone Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta.
 7. W przypadku, w którym zamówiony i opłacony Bilet nie dotrze do Klienta najpóźniej na trzy dni przez rozpoczęciem Imprezy, Klient powinien skontaktować się z biurem Go Hard mailowo pod podany adres: hello@raceism.com
 8. Warunkiem sprzedaży jest zapłata za bilet w trakcie procedury składania zamówienia. Zamówienie nieopłacone zostanie anulowane przez system w ciągu 48 godzin. Edycja nieopłaconego zamówienia nie jest możliwa.
 9. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827(U)) Klientowi zawierającemu umowę w systemie sprzedaży Biletów nie przysługuję prawo do odstąpienia od umowy.
 10. Go Hard nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność biletów kupionych poza stroną internetową Go Hard. Nabywanie biletów z drugiej ręki niesie ze sobą ryzyko kupienie biletu nieważnego. Poszczególni organizatorzy jasno informują w warunkach umów sprzedaży biletów, że ich odsprzedaż po cenach zawyżonych wiąże się z ryzykiem unieważnienia biletu i pozbawienie prawa do udziału w danym wydarzeniu.
 11. Zawarta na podstawie Regulaminu umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do czasu jej wykonania poprzez realizację Imprezy przez Organizatora, której nabyte przez Klienta Bilety dotyczą.
 12. Go Hard kontroluje i weryfikuje proces składania zamówień oraz zakupu biletów. W razie stwierdzenia, że dane zamówienie lub zakup przeprowadzono przy pomocy automatu, tj. Specjalnie skonstruowanego oprogramowania do składania zamówień lub dokonywania zakupów, lub w dowolny inny sposób, który zaburza normalne funkcjonowanie systemu, w szczególności poprzez ograniczenia innym osobom swobody nabywania biletów w normalnym trybie, Go Hard ma prawo anulowania danego zamówienia i usunięcia konta użytkownika, który złożył dane zamówienie.
 13. Użytkownikowi zawierającemu umowę przez stronę internetową raceism.com, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Go Hard.

4.Postępowanie Reklamacyjne

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich Biletów zakupionych na stronie internetowej Go Hard.
 2. Zakupione bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub kradzieży biletów Klient powinien się skontaktować z Go Hard w celu ustalenia postępowania reklamacyjnego.
 3. Wszelkie informacje dotyczące odwołanych Imprez bądź zmian w Imprezach znajdują się na stronie internetowej Go Hard.
 4. Zwrot należności za Bilety zakupione w systemie Go Hard za pośrednictwem strony raceism.com na odwołane wydarzenie nastąpi na konto bankowe, z którego została dokonana płatność podczas składania zamówienia. Zwrot nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Go Hard biletu.
 5. Poza przypadkiem odwołania Imprezy i sytuacjami przewdzianymi prawem, zwroty Biletów nie są możliwe.
 6. Wszelkie roszczenia oraz pytania należy kierować na adres e-mail: hello@raceism.com

5.Prywatność

 1. Go Hard Sp. Z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Rafała Wojaczka 19/60, 51-169, Wrocław; NIP: 8992798990; gromadzi, przechowuje i zabezpiecza dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 2. Dane osobowe przekazywane przez Klienta, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Go Hard.
 3. Przekazane przez Klienta dane osobowe mogą być przekazywane Organizatorowi Imprezy, na którą został zakupiony bilet, wyłącznie w celach związanych z udziałem klienta w Imprezie.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również do ich poprawiania, uzupełniania i ewentualnego żądania usunięcia.
 5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Go Hard jego danych osobowych dla celów realizacji zamówienia zakupionych biletów, realizacji ewentualnego zwrotu bądź reklamacji.

6.Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827(U)).
 2. W razie sporów z Klientem, sądem właściwym do ich rozpoznania będzie sąd właściwy wedle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania z mocą obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2017 r.

Terms and conditions of ticket purchase

1.Definitions and general provisions

 1. The following definitions for the purposes of these Regulations have the following meanings (definitions):
  1. Statue – this document regulates the rules of making transactions by ticket purchasers through the website raceism.com, in particular specifying the right and obligations of ticket buyers and Go Hard as transaction sites; these Terms and Conditions apply to all purchases made through the above Ticket website for events organizes by Go Hard.
  2. Go Hard – GO HARD Ltd. LLP, Wojaczka Street 19/60, Wroclaw 51-169; NIP: 8992798990
  3. Ticket – a document entitling the Customer to participate in the Event implemented by the Organizer, also in electronic form (E-Ticket).
  4. E-Ticket – an electronic ticket for self-printed by the Customer, entitling the Customer to participate in the Event implemented by the Organizer.
  5. The Event – organized by the Organizer of a musical, sporting, cultural, automotive or other event involving the public for which the tickets are sold by Go Hard.
  6. The Organizer – a legal entity, a legal person or an organizational unit without a legal personality that realizes the Event.
  7. Client – a person / an entity acquiring a Ticket according to the rules specified in the Regulations.

2.General provisions

 1. Buyer the Tickets in any form provided by the Terms and Conditions agrees to the Terms and Conditions of the transaction as set out in the Regulations and undertakes to comply with them.
 2. The Customer (the person who purchases the Ticket) is also obliged to comply with the provisions of the Organizer’s Regulations. The Client should also adhere to the Rules and Regulations of the facility where the Event takes place.
  1. Making a purchasing of a Ticket for an event organized by GO HARD Ltd. LLP, Wojaczka Street 19/60, 51-169 Wroclaw; NIP: 8992798990; the Client accepts the Regulation of Participation in the event, which is available on the Go Hard website (here the address of the event rules).
 3. The Organizer of each Event reserves the right to change the program, date and place of the event.
 4. Before going to the Event, we recommend to check the website www.gohardofficial.com or www.raceism.com to see if the Event has not been cancelled or has not been changed.

2.Ticket purchase procedure

 1. Realization by the Customer procedure of the purchase of the Ticket/Tickets according to the algorithm of the individual steps leading to the completion of the transaction is upon its completion and confirmation of the selected type of payment and the form of delivery / receipt of the Tickets legally effectively concluded the contract of the sale of the Ticket.
 2. Making a payment by the Customer for the purpose of performing the contract means the conclusion of a distance contract within the meaning of the Act of 30 May 2014 on Customer Rights (Journal of Laws 2014.827).
 3. Go Hard is not responsible for the Customer entering incorrect data into the system. In the case of entering incorrect or incomplete date, the Ticket may not reach to the Customer due to the Customer’s fault. Please pay special attention to the correct entry in the order form. If you are uncertain about the correctness of your data, please contact Go Hard.
 4. The information about a Ticket price is available on the raceism.com and is displayed on the system each time during the Ticket purchase process.
 5. Depending on the type / form of the Ticket and the type of payment selected, the sale through the system ends 4 days before the date of the Event.
 6. Go Hard sends the tickets after receipt of payment confirmation by the intermediary within 7 working days. The tickets will be delivered to the Customer by e-mail to the address provided by the Customer.
 7. In case of that the Ticket ordered and paid does not arrive to the Customer no later than three days before the start of the Event, the Customer should contact with Go Hard office by email at the following address: ticket@gohardofficial.com.
 8. The condition of the sale is payment for the ticket during the order submission process. Unpaid orders will be cancelled by the system within 48 hours. Editing an unpaid order is not possible.
 9. According to article 38 (12) of the Consumer Rights Act of 30 May 2014 (Journal of Laws 2014.827), the Client does not have the right to withdraw from the contract.
 10. Go Hard is not responsible for the authenticity of tickets purchased outside the Go Hard website. Buying second-hand tickets entails the risk of buying an invalid ticket. Individual promoters clearly state in ticketing terms that their resale at overpriced prices involves the risk of cancellation of the ticket and deprivation of the right to participate in the event.
 11. The contract concluded on the basis of the Terms and Conditions obtains from the day of its conclusion until its execution through the implementation of the Event by the Organizer, purchased by the Customer Tickets.
 12. Go Hard control and verifies process of ordering and purchuase of tickets. If it is determined that the order or purchase was made by means of a vending machine, i.e.. specially designed ordering or purchasing software, or in any other manner that disrupts the normal operation of the system, in particular by restricting other persons the freedom to acquire tickets in the normal manner Go Hard has the right to cancel the order and to delete the user account that submitted the order.
 13. The user concluding the contract via the raceism.com website, in accordance with art. 38 point 12 of the Act of 30 May 2014 on consumer rights (Journal of Laws of 2014, item 827) does not have the right to withdraw from the contract concluded with Go Hard.

4.Complaints procedure

 1. These Terms and Conditions apply to all Tickets purchased on the Go Hard website.
 2. The purchased tickets are non-exchangeable or refundable. In case of damage, destruction, loss or theft of the tickets, the Customer should contact Go Hard to determine the complaint procedure.
 3. Any information regarding cancelled Events or changes to the Events can be found on the Go Hard website.
 4. Returns for tickets purchased on Go Hard through raceism.com for the cancelled event will take place on the bank account from which the payment has been made at the time of placing the order. The refund will take place within 14 days of the receipt of the ticket by Go Hard.
 5. Except in case of cancellation of the Event and circumstances under the law, the Tickets return are not possible.
 6. All claims and questions should be directed to the e-mail address: hello@raceism.com.

5.Privacy

 1. GO HARD Ltd. LLP, Wojaczka Street 19/60, 51-169 Wroclaw; NIP: 8992798990; collects stores and secures Personal Data of Clients in accordance with the Personal Data Protection Act of 29 August 1997.
 2. Personal information provided by the customer to inform you about new products, services and promotions offered by Go Hard.
  1. Personal information provided by the Customer may be transferred to the Event Organizer for which the Ticket has been purchased, exclusively for purposes related to the Client participation in the Event.
 3. The Customer has the right to access his or her personal data, as well as to correct, supplement and possible removal request.
 4. The Customer agrees to the processing by Go Hard of his personal data for the purpose of order fulfilment of purchased tickets, implementation of possible return or complaint.

6.Final provisions

 1. In matters not regulated in these Regulations will apply to the provisions of the Civil Code and the Consumer Rights Act of 30 May 2014 (Journal of Laws 2014.827).
 2. In case of disputes with the Client, the court competent to determine them shall be the court competent according to the provisions of the Code of Civil Procedure.
 3. The Regulations come into force on the day of its publication with effect from 1 April 2017.